English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XV (18-03-2022 10:18)
Góp ý

 

Ngày 17/3/2022, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XV. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế và các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế.

 

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XV

 

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế đã báo cáo tình hình nổi bật trong nước, quốc tế và một số vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đại học Huế trong quý I năm 2022.

 

Đảng ủy Đại học Huế đã báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ năm 2022. Trong bối cảnh chung của đất nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Đại học Huế với sự đoàn kết, thống nhất đã nỗ lực, hành động quyết liệt, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2021. Triển khai phổ biến, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết của đại hội đảng các cấp và cụ thể hóa triển khai chương trình toàn khóa, chương trình hành động của cấp ủy đảng các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo có hiệu quả công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm thích ứng hiệu quả trong tình hình dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo xây dựng, ban hành Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021-230 và tầm nhìn 2045, hoàn thành xây dựng Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua một số chủ trương của Đại học Huế trong quý II năm 2022: thông qua chủ trương bổ nhiệm và công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế; phương án kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2022 Đại học Huế và một số chủ trương khác…

 

Đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế khen thưởng các tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị, Đảng ủy Đại học Huế đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và khen thưởng các đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2017-2021.

 

Trần Đức

Liên kết
×