English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 của Cụm thi đua 1 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (28-10-2023 08:57)
Góp ý

Ngày 27/10, tại Đại học Huế diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 của Cụm thi đua 1 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên). Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ GD&ĐT; PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1; PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà; Phó Chủ tịch Hội đồng ĐH Thái Nguyên; TS. Phan Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng; PGS.TS. Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng. 

 

 

 

 

 

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 và phương hướng năm học 2023-2024 nêu rõ: Hiện nay, 03 ĐH vùng có số lượng viên chức, người lao động và số lượng tập thể nhỏ đông, có chức năng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, có học vị GS, PGS của ĐH vùng tiếp tục tăng nhanh. Ngay từ đầu năm học, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của mỗi thành viên trong Cụm đã ban hành nhiều công văn phát động và kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023; Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đại học vùng; Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành GD-ĐT; Động viên, khích lệ đội ngũ viên chức và người lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, làm việc có chất lượng, hiệu quả. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn, trong đó có phong trào thi đua “Chào mừng 30 năm thành lập ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng và ĐH Thái Nguyên”.

 

Các thành viên trong Cụm thi đua 1 đã phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua năm học 2022-2023 gồm: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành giáo dục giai đoạn 2020-2025; “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 của ngành Giáo dục”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trong ngành giáo dục giai đoạn 2019 - 2025”. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản trị đại học và quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; Tăng cường thực hiện tự chủ đại học theo yêu cầu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản có liên quan; Xây dựng và ban hành “Chiến lược phát triển ĐH” theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Chính phủ giao; Tiếp tục hoàn thiện các đề án thành lập hoặc tái cấu trúc tinh gọn bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

 

Năm học 2023-2024, Cụm Thi đua tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng”; Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ GDĐT về việc thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị phải quan tâm sát sao, trực tiếp chỉ đạo, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thực chất. Triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo hướng đảm bảo thực chất, tập trung vào chất lượng, năng lực của cán bộ, không chạy theo số lượng. Tăng cường công tác giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, cách làm sáng tạo giữa các thành viên trong Cụm. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành, quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học, nâng cao năng lực, hiệu quả đối với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị theo hướng chuyên môn hóa

 

Tại hội nghị, đại biểu trao đổi, thảo luận, đề xuất xếp hạng thi đua năm học 2022 - 2023; đánh giá, đề xuất Cờ và Bằng khen và bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm học 2023-2024. 

 

Hội nghị thống nhất về chủ trương, kế hoạch tổng kết và kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Vùng nhằm đánh giá thực tiễn phát triển của 03 Đại học Vùng trong suốt 30 năm qua; Đánh giá những đóng góp về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách của 03 Đại học Vùng; Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành Trung ương về định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Ba Đại học Vùng sẽ xây dựng báo cáo chung gồm: Cơ cấu tổ chức (Bộ máy, mối quan hệ, mô hình các Phân hiệu trong Đại học…); Chuyên môn (Đào tạo, NCKH, kiểm định chất lượng…); một số hoạt động khác (Tài chính, Cơ sở vật chất…) và các đề xuất kiến nghị. Dự kiến thời gian tổ chức Hội thảo vào tháng 3 năm 2024 

 

 

Liên kết
×