English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (13-12-2023 14:16)
Góp ý

Ngày 11/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế đã họp thảo luận và bỏ phiếu xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ứng viên thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho ứng viên, Đại học Huế thông báo kết quả như sau:

 

 

 

 

Xem toàn văn thông báo ở file đính kèm./.

Liên kết
×