English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiên từ năm 2024 (01-12-2023 16:30)
Góp ý

Thực hiện Quyết định số 1824/QĐ-ĐHH ngày 29/11/2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế để tuyển chọn thực hiện từ năm 2024, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 

1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1824/QĐ-ĐHH có tại đây.

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các công việc dưới đây trước ngày 23/12/2023:

 

- Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn;

- Cập nhật hồ sơ khoa học cá nhân trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn;

- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (bản xuất ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), lý lịch khoa học của cá nhân (bản xuất ra từ trang Cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế, Mẫu 2), xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện (nếu có) dưới dạng file PDF tại Phòng/Tổ KH&CN của đơn vị và văn bản phê duyệt về đạo đức nghiên cứu đối với các đề tài thuộc diện phải thông qua hội đồng đạo đức nghiên cứu.

 

3. Các đơn vị tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thành lập và tổ chức họp các hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm cho từng đề tài. Việc tuyển chọn chủ nhiệm hoàn thành trước ngày 13/01/2024. Sau khi họp hội đồng tuyển chọn, chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học theo kết luận của hội đồng trước ngày 20/01/2024.

 

4. Thẩm định thuyết minh: Các đơn vị (trừ đơn vị tự chủ tài chính nhóm 1 và 2) nộp về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, email: bkhcn@hueuni.edu.vn) các hồ sơ dưới dạng file PDF gồm: biên bản họp hội đồng, danh mục và các thuyết minh chính thức sau tuyển chọn trước ngày 27/01/2024.

Các đơn vị tự chủ tài chính nhóm 1 và 2 thành lập Tổ thẩm định thuyết minh đề tài của đơn vị mình, Đại học Huế thành lập Tổ thẩm định thuyết minh của các đơn vị còn lại.

 

5. Phê duyệt thực hiện: Sau khi có kết luận thẩm định, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học, nộp bản file PDF thuyết minh tại Phòng/Tổ KH&CN của đơn vị để các đơn vị ký số, nộp về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, email: bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 23/02/2024. Đối với các đơn vị tự chủ tài chính nhóm 1 và 2, ngoài các bản thuyết minh được ký số, nộp kèm về Đại học Huế danh mục chính thức các đề tài đã tuyển chọn.

Việc tuyển chọn chủ nhiệm và thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện theo Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHH ngày 23/6/2023 của Giám đốc Đại học Huế.

 

*Trên đây là nội dung chính của Công văn 2033/ĐHH-KHCNQHQT ngày 30/11/2023 của Giám đốc Đại học Huế.

Liên kết
×