English | Français   rss
Liên kết
Công bố các quyết định về công tác cán bộ Đại học Huế (19-12-2023 15:56)
Góp ý

Ngày 19/12/2023, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ Đại học Huế. PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế dự lễ và trao quyết định.

 

 

Trước đó, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành các quyết định:

 

- Quyết định phân công bà Đỗ Thị Xuân Dung, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Giám đốc Đại học Huế, kiêm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội - Đại học Huế kể từ ngày 07/8/2023 cho đến khi có quyết định mới. 

 

- Quyết định phân công ông Bùi Văn Lợi, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Giám đốc Đại học Huế, kiêm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu Đại học Huế kể từ ngày 07/8/2023 cho đến khi có quyết định mới. 

 

- Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Dũng, Tiến sĩ, Giảng viên, Tổ trưởng Tổ Hành chính-Tổng hợp, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế giữ chức vụ Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 01/10/2023. 

 

- Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm Ông Trần Đăng Huy, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế đến công tác tại Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Huế và giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/12/2023. 

 

- Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hào, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế đến công tác tại Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế và giữ chức vụ Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/12/2023. 

 

- Quyết định điều chuyển ông Lê Văn Tường Lân, Tiến sĩ Giảng viên chính, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đến công tác tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế và giao Quyền Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế kể từ ngày 01/12/2023 đến ngày 30/11/2024.

 

- Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm ông Võ Viết Minh Nhật, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Cao cấp, Phó Trưởng ban Đào tạo và Công tác Sinh viên Đại học Huế đến công tác tại Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng - Đại học Huế và giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục - Đại học Huế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/12/2023.

 

- Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồ Lam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đến công tác tại Viện Nghiên cứu và phát triển kinh tế - xã hội - Đại học Huế và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển kinh tế xã hội - Đại học Huế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/12/2023.

 

- Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng KHoa Địa lý - Địa chất, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế đến công tác tại Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/12/2023. 

 

- Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hương Loan, Thạc sĩ, Giảng viên, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, giữ chức vụ Phó Gi ám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 01/11/2023.

 

- Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm bà Võ Thị Hồng Vũ, Thạc sĩ, Chuyên viên chính, Phó Chánh Văn phòng Đại học Huế đến công tác tại Trung tâm Phục vụ Sinh viên - Đại học Huế và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Sinh viên Đại học Huế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/12/2023.

 

Liên kết
×