English | Français   rss
Liên kết
Thông báo buổi chia sẻ thông tin Học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS) (18-05-2020 13:51)
Góp ý

 

Đại học Huế sẽ tổ chức buổi chia sẻ thông tin học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS)

 

 

Thời gian: từ 14:00 - 16:00, ngày 5/6/2020.

 

Địa điểm: Phòng I.1 số 1 Điện Biên Phủ, Đại học Huế. 

 

Thông tin về học bổng APS xem tại: 

https://www.upeace.org/departments/asian-peacebuilders-scholarships

 

Liên kết
×