English | Français   rss
Liên kết
Năng suất, giá trị dinh dưỡng và sử dụng ngô lai sinh khối làm thức ăn cho bò thịt ở Thừa Thiên Huế
Góp ý

Nghiên cứu trên 10 giống ngô sinh khối, đặc biệt là giống HQ2000 trồng ở vùng đất xám bạc màu ở Thừa Thiên Huế được công bố đầu tiên ở nước ta về đặc điểm sinh trưởng thân lá, năng suất sinh khối và thành phần hóa học của 10 giống ngô được gieo trồng ở Thừa Thiên Huế trong vụ Đông Xuân, ở các thời điểm thu hoạch  lúc ngô chín sữa, chín sáp và chín sinh lý. Các giống 2485FxCML161, 414xKP3 và HQ2000 có triển vọng để gieo trồng làm thức ăn xanh cho gia súc

Nghiên cứu sinh:         Ngô Mậu Dũng

Đề tài luận án: Năng suất, giá trị dinh dưỡng và sử dụng ngô lai sinh khối làm thức ăn cho bò thịt ở Thừa Thiên Huế

Chuyên ngành:            Chăn nuôi   

Mã số:                         9620105

Cơ sở đào tạo:             Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế

Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:    1. PGS.TS. Lê Văn An - 2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đây là tư liệu nghiên cứu trên 10 giống ngô sinh khối, đặc biệt là giống HQ2000 trồng ở vùng đất xám bạc màu ở Thừa Thiên Huế được công bố đầu tiên ở nước ta về:

(i) Đặc điểm sinh trưởng thân lá, năng suất sinh khối và thành phần hoá học của 10 giống ngô được gieo trồng ở Thừa Thiên Huế trong vụ Đông Xuân, ở các thời điểm thu hoạch  lúc ngô chín sữa, chín sáp và chín sinh lý. Các giống 2485FxCML161, 414xKP3 và HQ2000 có triển vọng để gieo trồng làm thức ăn xanh cho gia súc;

(ii) Thành phần hóa học, tỷ lệ tiêu hóa bằng phương pháp phân giải ở dạ cỏ và tỷ lệ tiêu hoá toàn phần các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn sử dụng ngô sinh khối giống HQ2000 ở bò; và

(iii) Giá trị dinh dưỡng của ngô sinh khối được ủ chua với các mức rỉ mật khác nhau và hiệu quả sử dụng thức ăn ủ chua đó trong khẩu phần cho bò thịt nuôi vỗ béo.

--------------------------------------------------------------------------------

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Topic: Yield, nutritive value and utilization of the hybrid maize varieties as forages for beef cattle in Thua Thien Hue province

Major:                       Animal sciences    

Code:                          9620105

Postgraduate:  Ngo Mau Dung

Educational Institution: University of Agriculture and Forestry, Hue University

Supervisor:                 1. Assoc. Professor Le Van An - 2. Assoc. Professor Nguyen Huu Van

 

New contributions of the thesis

The studies in this thesis have been conducted on using 10 hybrid maize varieties, particularly on the HQ2000 variety cultivated in the acrisols soil to evaluate their productivity, nutritive value and ensiling methods for feeding beef cattle in Thua Thien Hue province. The main findings considered as new contributions are the first published in Vietnam on:

(i) Growth characteristics, biomass yield and chemical composition of 10 maize varieties grown in the winter-spring season, at the time of harvest when the maize is at the milk stage, dough stage and dent stage. Varieties 2485FxCML161, 414xKP3 and HQ2000 are promising for cultivating as biomass green fodder for livestock;

(ii) Chemical composition, rumen degradability (in-sacco) and total digestibility of nutrients in the diets using biomass maize HQ2000 in cattle; and

(iii) Nutritive value of forage maize silage with different sugarcane molasses levels and efficiency of utilization of maize silage in diets for fattening cattle in Thua Thien Hue province.

Các tin đã đăng
Liên kết
×