English | Français   rss
Liên kết
: Nghiên cứu sự phân bố của cỏ thủy sinh Halophila beccarii Aschers. và Najas indica (Willd.) Cham. ở đầm Cầu Hai thuộc phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế và khả năng sinh trưởng, phát triển của chúng ở các độ mặn khác nhau
Góp ý

Mô tả chi tiết đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh sản và lần đầu tiên xây dựng bản đồ phân bố của hai loài cỏ thủy sinh sống chìm H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên Nghiên cứu sinh: ĐẶNG THỊ LỆ XUÂN

Tên Luận án: Nghiên cứu sự phân bố của cỏ thủy sinh Halophila beccarii Aschers. và Najas indica (Willd.) Cham. ở đầm Cầu Hai thuộc phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế và khả năng sinh trưởng, phát triển của chúng ở các độ mặn khác nhau

Chuyên ngành: Thực vật học

Mã ngành: 9420111

Khóa đào tạo: 2017

Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS. Tôn Thất Pháp     2. TS. Lương Quang Đốc

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Nội dung những đóng góp mới của luận án:

  1. Mô tả chi tiết đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh sản và lần đầu tiên xây dựng bản đồ phân bố của hai loài cỏ thủy sinh sống chìm H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  2. Lần đầu tiên xác định được mùa vụ sinh trưởng, sinh sản của hai loài H. beccarii và N. indica và một số các yếu tố môi trường ảnh hưởng lên sinh trưởng và sinh sản của hai loài H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  3. Lần đầu tiên kiểm tra được mức độ ảnh hưởng của độ mặn và xác định được độ mặn thích hợp cho sự sinh trưởng của hai loài H. beccarii và N. indica trong điều kiện nuôi trồng.

-------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS

Thesis: Study on the distribution of Halophila beccarii Aschers. and Najas indica (Willd.) Cham. submerged aquatic vegetation in the Cau Hai lagoon belong to Tam Giang - Cau Hai system, Thua Thien Hue province and their growth and development at different salinity levels

Major: Botany

Code: 9420111

Ph.D. Candidate: DANG THI LE XUAN

Course: 2017

Supervisors:  1. Assoc. Prof. Dr. Ton That Phap       2. Dr. Luong Quang Doc

Institution: Hue University of Education, Hue University

Contributions of the thesis:

  1. Described morphologica and reproductive characteristics, build distribution maps of H. beccarii and N. indica in the Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province.
  2. Determined the growth and reproduction seasons of H. beccarii and N. indica and several environmental factors effected on the growth and reproduction of H. beccarii and N. indica in the Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province.
  3. The effect of salinity and the optimum salinity for the growth of two species of H. beccarii and N. indica were determined under the cultural condition.
Các tin mới hơn
Liên kết
×