English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Góp ý

Xác định các phương thức tiếp cận đất đai và các quyền về đất đai mà người sử dụng đất đã và đang thực hiện; xác định được các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Họ tên NCS: NGÔ THẠCH THẢO LY

Đề tài luận án: Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Chuyên ngành:  Quản lý đất đai

Mã số: 9850103

Khóa: 2017-2020

Người hướng dẫn:

Hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS. Hồ Kiệt

Hướng dẫn thứ hai:  PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

- Luận án đã xác định được các phương thức tiếp cận đất đai và các quyền về đất đai mà người sử dụng đất đã và đang thực hiện; xác định được các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

- Luận án áp dụng phương pháp phân tích nhân tố (Factor Analysis) để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kinh tế tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

Ph.D. Student: NGO THACH THAO LY

Date of born: 01/6/1986

 Dissertation       title: Research   on land accessibility and land use rights implementation in Cao Lanh city, Dong Thap province

Discipline:            Land Management

Code: 9 85 01 03

Year: 2017 - 2020

Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Ho Kiet

Supervisor 2: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Ngu

Training unit: University of Agriculture and Forestry, Hue University

 

NEW CONTRIBUTIONS

- The study defined the procedures of accessing land and land rights that land users have been implementing; determined the factors and extent which influenced to land accessibility and gain the land use rights in Cao Lanh city, Dong Thap province;

- In this thesis, factor analysis was used to determine the main factors influencing land accessibility and land use rights implementation of households, individuals, and economic institutions in Cao Lanh city, Dong Thap province.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×