English | Français   rss
Liên kết
Tổng hợp vật liệu composite trên nền UiO-66 ứng dụng trong xúc tác và phân tích điện hóa
Góp ý

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu UiO-66, UiO-66/Ni; Cu O/Fe O /UiO-66 có diện tích bề mặt riêng lớn.

------------------------------------

Thông tin thời gian và địa điểm bảo vệ cấp Đại học Huế

1. Thời gian: 08g00 ngày 09 tháng 02 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp 1.1, Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ THANH NHI

Tên luận án: Tổng hợp vật liệu composite trên nền UiO-66 ứng dụng trong xúc tác và phân tích điện hóa

Ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 9940119;

Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn: 1. GS.TS Đinh Quang Khiếu     2. TS. Lê Thị Hòa

Tên đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại Học Huế.

Những đóng góp mới của luận án:

  1. Tổng hợp vật liệu UiO-66, UiO-66/Ni; Cu O/Fe O /UiO-66 có diện tích bề mặt riêng lớn.

2 . Xác định đồng thời ascorbic acid và acetaminophen trong dược phẩm bằng phương pháp Volt-ampere xung vi phân (DPV) dùng điện cực biến tính bằng vật liệu UiO-66/GCE. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí Journal of

Nanoparticle Research.

3 . Ứng dụng vật liệu UiO-66/Ni để xử lý phẩm màu nhuộm 4-Nitrophenol và Methylene blue trong môi trường nước theo cơ chế xúc tác dị thể. Kết quả này được công bố trên tạp chí Journal of Nanomaterials.

4 . Vật liệu Cu O/Fe O /UiO-66 có khả năng xử lý phẩm màu nhuộm Reactive blue 19 trong môi trường nước theo cơ chế xúc tác Fenton.

 

--------------------------------------------

 

Title of dissertation: “Synthesis of composite materials based on UiO-66 for catalysis and electrochemical analysis”

Code: 9940119;

Major: Theoretical chemistry and Physical chemistry

Họ và tên nghiên cứu sinh: LE THI THANH NHI; Khóa đào tạo: 2019

Academic supervisors: 1. Prof.Dr Đinh Quang Khiếu  2. Dr. Lê Thị Hòa

Trainning insitutions: University of Sciences, University of Hue.

The new contributions of the dissertation

  1. UiO-66, UiO-66/Ni, Cu O/Fe O /UiO-66 materials was synthesized with high porosity and specific surface area.
  2. Simultaneous determination of ascorbic acid and acetaminophen in pharmaceutical products by differential pulse Volt-ampere (DPV) method using UiO-66/GCE modified electrode. The results were published in the Journal of Nanoparticle Research.
  3. Application of UiO-66/Ni materials to treat 4-Nitrophenol and Methylene blue dyes in aqueous environment by heterogeneous catalytic mechanism. The results are published in the Journal of Nanomaterials.
  4. Cu O/Fe O /UiO-66 materials have the ability to process Reactive blue 9 dye in water by Fenton catalytic mechanism.
Các tin mới hơn
Liên kết
×