English | Français   rss
Liên kết
Tố chức dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh
Góp ý

Hệ thống hóa và làm rõ thêm cơ sở lí luận về dạy học phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tổ chức dạy học vật lí ở bậc Trung học phổ thông hiện nay

Nghiên cứu sinh: Đỗ Hùng Dũng

Tên đề tài: Tố chức dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lí 10 Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh.

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn vật lí

Mã số: 9 14 01 11

Người hướng dẫn khoa học 1: TS. Phan Gia Anh Vũ      2: TS. Quách Nguyễn Bảo Nguyên

Cơ sở đào tạo: Đại học Huế - Trường Đại học Sư phạm  

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã hệ thống hóa và làm rõ thêm cơ sở lí luận về dạy học phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong quá trình tổ chức dạy học vật lí ở bậc Trung học phổ thông hiện nay.

- Đề xuất được 4 biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực sáng tạo, nêu được 9 biểu hiện của năng lực sáng tạo của học sinh Trung học phổ thông trong dạy học vật lí.

- Đề xuất được cấu trúc năng lực sáng tạo gồm 4 thành tố, 8 chỉ số hành vi, mỗi hành vi được phân ra 4 mức độ tăng dần.

- Xây dựng được quy trình tổ chức dạy học nhằm góp phần phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh.

- Thiết kế, biên soạn được hệ thống 20 bài tập sáng tạo và các tiến trình dạy học bằng các biện pháp dạy học tích cực kết hợp với hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.

- Chuẩn bị các phương tiện tổ chức dạy học và hoạt động trải nghiệm, thiết kế chế tạo được các sản phẩm: tàu lượn siêu tốc, tên lửa thân thiện, xe cơ năng.

---------------------------------------------

ABOUT THE NEWS OF THE THESIS

Thesis title: Organization of teaching the chapter "The laws of conservation" of physics 10 high school with the orientation of developing creative capacity for students

Specialties: Theory and Methods of Teaching Physics

Code: 9 14 01 11

PhD Student: Do Hung Dung

Supervisors:  1: Dr. Phan Gia Anh Vu              2: Dr. Quach Nguyen Bao Nguyen

Training institution: Hue University - University of Education

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Systematized and further clarified the theoretical basis of teaching to develop students' creative ability in the process of organizing physics teaching at the current high school level.

Proposing 4 teaching methods in the direction of developing creative capacity, 9 expressions of creative ability of high school students in teaching physics are proposed.

Proposed structure of creative capacity includes 4 components, 8 behavioral indicators, each behavior is divided into 4 increasing levels.

Develop a process of organizing teaching to contribute to the development of creative capacity for students.

Design and compile a system of 20 creative exercises and teaching processes with active teaching methods combined with experiential activities to develop students' creative abilities.

Prepare facilities to organize teaching and experience activities, design and manufacture products: roller coasters, friendly rockets, mechanical vehicles.

Các tin mới hơn
Liên kết
×