English | Français   rss
Liên kết
Ngôn ngữ văn bản hành chính cấp địa phương từ góc nhìn phân tích diễn ngôn (khảo sát tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng)
Góp ý

Góp phần làm sáng tỏ một số đặc điểm của ngôn ngữ văn bản hành chính từ góc nhìn phân tích diễn ngôn. Thông qua việc phân tích diễn ngôn văn bản hành chính, luận án góp phần hình thành một phương pháp phân tích có hệ thống và hiệu quả về một loại hình diễn ngôn cụ thể

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Thị Thủy

Tên đề tài luận án: Ngôn ngữ văn bản hành chính cấp địa phương từ góc nhìn phân tích diễn ngôn (khảo sát tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng)

Ngành: Ngôn ngữ học

Mã số: 9.22.90.20

Giáo viên hướng dẫn: 

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS. TS. Võ Xuân Hào

Cố Giảng viên Khoa KHXH&NV, Trường Đại học Quy Nhơn.

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Tư Sơn

Cố giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Văn bản quản lí hành chính nhà nước đã và đang được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau, nhưng chủ yếu là ở góc độ hành chính học. Từ góc nhìn lí thuyết phân tích diễn ngôn, chúng tôi mong muốn luận án sẽ mang lại một số đóng góp mới như sau:

Về mặt lí luận

Các kết quả của luận án sẽ góp phần làm sáng tỏ một số đặc điểm của ngôn ngữ văn bản hành chính từ góc nhìn phân tích diễn ngôn. Thông qua việc phân tích diễn ngôn văn bản hành chính, luận án góp phần hình thành một phương pháp phân tích có hệ thống và hiệu quả về một loại hình diễn ngôn cụ thể.

Về mặt thực tiễn

Các kết quả của luận án có thể làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và soạn thảo văn bản hành chính.

-----------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name of PhD student: Truong Thi Thuy

Thesis title: Language of local-level administrative texts from the perspective of discourse analysis (a survey in Quang Nam province and Da Nang city)

Major: Linguistics

Code: 9.22.90.20

Instructors:

Instructor 1: Assoc. Prof. PhD. Vo Xuan Hao

Former Lecturer of Faculty of Social Sciences and Humanities, Quy Nhon University

Instructor 2: PhD. Nguyen Tu Son

Former            lecturer            at      University  of            Foreign            Languages,              Hue

University.

Training institution: University of Sciences, Hue University

State administrative management texts have been studied from many different perspectives, but mainly from the perspective of administrative studies. From the perspective of discourse analysis theory, our hope is that the thesis will bring some new contributions as follows:

In terms of theory

The results of the thesis will contribute to clarifying some characteristics of administrative text language from the perspective of discourse analysis. Through the analysis of administrative text discourse, the thesis contributes to the formation of a systematic and effective analytical method on a specific type of discourse.

In practical terms

The research results of the thesis will be served as a reference source for research, teaching & learning and drafting on state administrative texts.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×