English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu trầm cảm và đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi.
Góp ý

Vận dụng cơ sở lý thuyết của các cách tiếp cận nâng cao sức khỏe cộng đồng của các nước trên thế giới vào mô hình can thiệp

Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ VĂN DIỆU

Tên luận án: Nghiên cứu trầm cảm và đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi.

Ngành: Y tế công cộng.

Mã số: 9720701

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Người hướng dẫn: TS. Đoàn Vương Diễm Khánh, TS. Trần Như Minh Hằng

Những đóng góp mới của luận án:

Thứ nhất: vận dụng cơ sở lý thuyết của các cách tiếp cận nâng cao sức khỏe cộng đồng của các nước trên thế giới vào mô hình can thiệp.

Thứ hai: sử dụng kết luận của các nghiên cứu tương tự để làm tăng thêm tính hiệu quả của mô hình can thiệp như: 10 khuyến cáo về rèn luyện khả năng thích ứng cao cho cộng đồng nâng cao sức khỏe phòng chống trầm cảm của Hiệp hội tâm thần Australia; 11 nội dung chăm sóc và phục hồi chức năng trầm cảm tại cộng đồng của Bộ Y tế Việt Nam.

Thứ ba: xây dựng được mô hình “Mô hình phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi dựa vào cộng đồng” bao gồm 3 giải pháp, tác động vào 3 nhóm yếu tố chính gây ra bệnh trầm cảm, đó là:

Nhóm yếu tố hành vi và nhận thức: kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi.

Nhóm yếu tố nguy cơ: tác động vào các yếu tố có nguy cơ dẫn đến trầm cảm người cao tuổi, trong đó tập trung 3 yếu tố có tính khả thi cao (chia sẻ tâm sự, hỗ trợ xã hội và hoạt động thể chất), giảm được tỷ lệ trầm cảm sau can thiệp.

Nhóm yếu tố hỗ trợ tăng cường: tạo nên sự kết nối giữa y tế với chính quyền địa phương và hội người cao tuổi, nhằm đưa công tác phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi trong cộng đồng đi vào hệ thống.

 

INFORMATION ON THE INNOVATION OF THE DISSERTATION

 

Postgraduate’s full name: DO VAN DIEU

Entrance year: 2017  

Title:  Study  on  depression  and  the  effectiveness  of  a  community  intervention  for depression among the elderly in Quang Ngai city

Major: Public Health;

Code: 9720701

Postgraduate education unit: Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University

Thesis advisors: Dr. Đoàn Vương Diễm Khánh, Dr. Trần Như Minh Hằng

The innovation of the dissertation:

Firstly, the theory of public health approaches to improve health worldwide was applied to a community-based intervention.

Secondly, the conclusions of similar studies were implemented to raise the effectiveness of the intervention model. For example, “Ten tips to build your mental resilience in the community” from the Australian Psychological Society or “Eleven instructions on the healthcare and rehabilitation of depression in the community” from the Vietnamese Ministry of Health.

Finally, the Community-based intervention for preventing depression among the elderly in Quang Ngai city, including 3 solutions were constructed to control three main factors causing depression:

The behavioral and cognitive factors: The knowledge, attitude, and practice to prevent depression in the elderly were assessed.

The risk factors: impact on 3 risk factors leading to depression in the elderly with high probability (confident sharing, social support and physical activity). The results indicated a reduction in the rate of depression after the intervention.

The supporting and strengthening factors: The community-based network of stakeholders, including the Health sector, the Local Authorities, the local Association of the Elderly to bring depression prevention in the elderly in the community into the system.

Các tin đã đăng
Liên kết
×