English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng sau phúc mạc cắt thận mất chức năng do bệnh lý lành tính
Góp ý

Nghiên cứu đóng góp cho chuyên ngành ngoại tiết niệu các số liệu nghiên cứu về lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân có thận mất chức năng có chỉ định cắt thận. Đối với thực tiễn tại Việt Nam, trừ một số thành phố lớn, đa số các trung tâm y tế chưa được trang bị máy chụp thận đồ đồng vị phóng xạ để chẩn đoán xác định một thận mất chức năng trước mổ. Luận án đã chỉ ra sự tương quan giữa độ mỏng nhu mô thận trên cắt lớp vi tính với mức lọc cầu thận còn lại tương ứng trên thận đồ đồng vị phóng xạ. Từ đó có thể chỉ định cắt thận mất chức năng dựa vào độ mỏng nhu mô thận trên cắt lớp vi tính trong các tình huống chưa có thận đồ đồng vị phóng xạ

Họ và tên ncs: NGÔ THANH LIÊM

Đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng sau phúc mạc cắt thận mất chức năng do bệnh lý lành tính

Chuyên ngành: Ngoại khoa

Mã số: 9 72 01 04

Người hướng dẫn khoa học:

  1. TS. Nguyễn Khoa Hùng
  2. TS. Hoàng Văn Tùng

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã đóng góp cho chuyên ngành ngoại tiết niệu các số liệu nghiên cứu về lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân có thận mất chức năng có chỉ định cắt thận. Đối với thực tiễn tại Việt Nam, trừ một số thành phố lớn, đa số các trung tâm y tế chưa được trang bị máy chụp thận đồ đồng vị phóng xạ để chẩn đoán xác định một thận mất chức năng trước mổ. Luận án đã chỉ ra sự tương quan giữa độ mỏng nhu mô thận trên cắt lớp vi tính với mức lọc cầu thận còn lại tương ứng trên thận đồ đồng vị phóng xạ. Từ đó có thể chỉ định cắt thận mất chức năng dựa vào độ mỏng nhu mô thận trên cắt lớp vi tính trong các tình huống chưa có thận đồ đồng vị phóng xạ.

- Thực hiện cắt thận bằng phẫu thuật nội soi một cổng sau phúc mạc là an toàn, khả thi, đường cong huấn luyện đạt được sau 15 bệnh nhân. Phương pháp này mang lại cho người bệnh các ưu điểm của phẫu thuật nội soi sau phúc mạc như thời gian mổ ngắn, ruột được bảo vệ bới lớp phúc mạc nguyên vẹn, áp dụng được trên các bệnh nhân đã có tiền sữ phẫu thuật bụng. Luận án cũng cho thấy các bệnh nhân có tiền sử dẫn lưu thận ra da không phải là chống chỉ định của phẫu thuật nội soi một cổng sau phúc mạc cắt thận. Ngoài ra, nhờ sự kết hợp các dụng cụ vào một lỗ duy nhất trên thành bụng và tận dụng lỗ duy nhất này để lấy bệnh phẩm cắt bỏ ra ngoài cơ thể, phương pháp mới này mang lại ưu điểm giảm đau sau phẫu thuật, phục hồi nhanh, thẩm mỹ và đạt được sự hài lòng cao từ người bệnh.

 

-----------------------------------------

Name of PhD Candidate:               NGO THANH LIEM

Thesis title: Research on the application of single-port retroperitoneal laparoscopic nephrectomy for benign non-functioning kidneys

Major: Surgery  Code: 9 72 01 04

 

Name of Scientific supervisors:

 

Assoc. Prof. Nguyen Khoa Hung, MD, PhD Assoc. Prof. Hoang Van Tung, MD, PhD

 

Institution: University of Medicine and Pharmacy, Hue University

New contributions of the dissertation are listed below:

- The thesis has contributed to the field of urology with clinical and paraclinical data of patients with non-functioning kidney in whom nephrectomy was indicated. As for the reality in Vietnam, except for a few big cities, most medical centers are lacking in radioisotope nephrograpm for the preoperative diagnosis of non- functioning kidney. The thesis has shown the correlation between the renal parenchymal thickness on computed tomography scan and the corresponding residual glomerular filtration rate on radioisotope nephrogram. This, therefore, makes it possible to indicate nephrectomy based on renal parenchymal thickness in case radioisotope nephrogram has not been obtained.

- Performing single-port retroperitoneal laparoscopic nephrectomy is safe, feasible, and the learning curve was achieved after 15 patients. This method is associated with a number of advantages of retroperitoneal laparoscopic surgery for patients, including short operation time, intact peritoneum which helps avoid bowel injury and the applicability to patients with previous abdominal surgery. The thesis also shows that a history of percutaneous renal drainage is not a contraindication to retroperitoneal laparoscopic nephrectomy. In addition, thanks to the fact that all instruments are inserted through one single incision on the abdominal wall through which the surgical specimen is extracted, this new method offers the advantages of less postoperative pain, quick recovery, improved aesthetic outcomes and high patient satisfaction.

Các tin đã đăng
Liên kết
×