English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, các yếu tố nguy cơ và giá trị dự báo hội chứng chuyển hóa của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Góp ý

Nghiên cứu giúp cập nhật dịch tễ học hội chứng chuyển hóa. Đây là nghiên cứu mô tả đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa sau 14 năm so với nghiên cứu của Huỳnh Văn Minh (2008) thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, thấy được xu hướng mắc hội chứng chuyển hóa của người dân để đề ra chiến lược có hiệu quả và phù hợp với bối cảnh hiện tại

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, các yếu tố nguy cơ và giá trị dự báo hội chứng chuyển hóa của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành: Y tế công cộng

Mã số: 9 72 07 01

Người hướng dẫn KH:

  1. TS. ĐOÀN PHƯỚC THUỘC 2. TS. BS. LÊ VĂN CHI

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

  • Nghiên cứu giúp cập nhật dịch tễ học hội chứng chuyển hóa. Đây là nghiên cứu mô tả đặc điểm dịch tễ học hội chứng chuyển hóa sau 14 năm so với nghiên cứu của Huỳnh Văn Minh (2008) thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, thấy được xu hướng mắc hội chứng chuyển hóa của người dân để đề ra chiến lược có hiệu quả và phù hợp với bối cảnh hiện tại.
  • Kết quả luận án xác định các dạng kết hợp của thành tố hội chứng chuyển hóa, nhất là sự xuất hiện của thành tố vòng bụng kết hợp với huyết áp tăng giúp cán bộ y tế cơ sở có thể chuyển tuyến kịp thời để người dân phát hiện sớm các nguy cơ.
  • Các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa được đánh giá cụ thể theo tiếp cận bậc thang trong giám sát yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm (STEPS) và được chứng minh bằng thiết kế nghiên cứu bệnh chứng. Do đó, dễ dàng đưa ra được những khuyến cáo cụ thể để dự phòng hội chứng chuyển hóa.
  • Xác định giá trị của một số chỉ số dự báo hội chứng chuyển hóa; trong đó các chỉ số nhân trắc là các chỉ số đánh giá đơn giản, thực hiện dễ dàng, không xâm lấn, rẻ tiền và có hiệu quả để người dân có thể tiếp cận được dễ dàng, bác sĩ ở trạm y tế xã/ phường có thể áp dụng.

---------------------------------------------

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

PhD student’s name: NGUYEN THI HUONG

Thesis title: Study of epidemiological characteristics, risk factors and predictive values of metabolic syndrome in the population of Thua Thien Hue Province

Speciality: Public Health

Code: 9 72 07 01

Supervisors:

  1. A/Prof. Doan Phuoc Thuoc PhD. Le Van Chi

Name of training university: Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University

New Contributions:

  • The study helped to update the epidemiology of metabolic syndrome. This is a describing study in terms of the epidemiological characteristics of metabolic syndrome after 14 years compared with that of author Huynh Van Minh (2008) conducted in Thua Thien Hue province. From there, we can see the tendency to sustain metabolic syndrome among people, and provide effective and appropriate strategies in the current context.
  • The results of the dissertation identify combinations of the metabolic syndrome components, especially the presence of the abdominal component combined with increased blood pressure, allowing grassroots health staff to decide on referrals on time so that people can detect risks early.
  • Risk factors for metabolic syndrome were specifically assessed according to a laddered approach in risk factor surveillance for noncommunicable diseases (STEPS) and were proved by a case-control study design. Therefore, it is easy to make specific recommendations for metabolic syndrome precautions.
  • Determining the value of some predictive indices of metabolic syndrome; in which anthropometric indices are simple, easy to implement, non-invasive, inexpensive, and effective for people to have easy access, doctors on the baseline can apply.
Các tin mới hơn
Liên kết
×