English | Français   rss
Liên kết
Đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020 (20-03-2019 14:47)
Góp ý

Ngày 18/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và trung tâm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×