English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng tại Đại học Huế (29-09-2021 13:52)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2021 tại một số đơn vị thuộc Đại học Huế như sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Liên kết
×