English | Français   rss
Liên kết
Kế hoạch năm học 2021 - 2022 (23-09-2021 15:00)
Góp ý

Ngày 22/9/2021, Giám đốc Đại học Huế đã ký ban hành Kế hoạch năm học 2021 - 2022. Mục tiêu chung của năm học được xác định là: Tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và xếp hạng đại học; phát huy tiềm lực, thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế chuyên sâu để tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc gia".

 

* Các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021 - 2022:

 

1. Hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia trong năm 2022

- Tập trung nguồn lực trong toàn Đại học Huế để thực hiện mục tiêu chung, trên cơ sở Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện tốt và có hiệu quả Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; hoàn thành tái cấu trúc các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc đảm bảo tinh gọn và hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

- Rà soát và bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và quy hoạch chuyên môn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phấn đấu đến năm 2025 Đại học Huế có 50% giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ.

 

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý; xây dựng hệ thống quản trị đại học theo mô hình đại học quốc gia, phù hợp với thực tiễn mô hình đại học hai cấp

- Xây dựng và phát triển mô hình quản trị Đại học Huế theo mô hình đại học quốc gia trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của đại học hai cấp.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về quản trị, quản lý Đại học Huế từ cấp đơn vị thuộc, trực thuộc, đơn vị thành viên và Cơ quan Đại học Huế.

 

3. Đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến, tăng cường giám sát bên trong nhằm bảo đảm chất lượng và nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học; đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ đào tạo các ngành học trong toàn Đại học Huế để ứng phó với tình hình mới

- Tăng cường đào tạo theo hình thức trực tuyến; bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Bảo đảm chương trình, kế hoạch đào tạo, phương thức đánh giá chất lượng phù hợp với hình thức trực tuyến.

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý học tập và hỗ trợ đào tạo trực tuyến, từng bước đầu tư ứng dụng công nghệ thông minh, AI và Robots cho một số đơn vị.

 

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy Đại học Huế và các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Thực hiện quy trình công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viên theo nhiệm kỳ Hội đồng trường và tiến đến công nhận Giám đốc Đại học Huế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế; kiện toàn và thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý nhiệm kỳ mới trong toàn Đại học Huế.

- Rà soát đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019 – 2021 và tiếp tục xây dựng đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 - 2024 trong toàn Đại học Huế; triển khai công tác tuyển dụng trên cơ sở đề án vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị trong giai đoạn mới.

 

5. Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, nhiệm vụ vùng

- Xây dựng các chương trình khoa học công nghệ có tầm cỡ, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, các trường đại học trong cả nước, giải quyết được những vấn đề lớn của đất nước.

- Tiếp tục thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành, xuyên ngành để tạo ra các công nghệ nguồn, các công nghệ mới. Đăng ký để Bộ KH&CN công nhận 2-3 nhóm nghiên cứu mạnh đủ điều kiện của nhóm nghiên cứu mạnh quốc gia. Xây dựng các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công bố khoa học quốc tế, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm và đăng ký sở hữu trí tuệ; phấn đấu số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín tăng 20%/năm (Web of Science/Scopus), đạt mức 600 bài; công bố khoa học bình quân đạt 0,2 bài/giảng viên cơ hữu; 5-10 sản phẩm khoa học công nghệ được đăng ký bảo hộ
sở hữu trí tuệ, 5-8 công nghệ, sản phẩm được chuyển giao có nguồn thu.

- Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế thích ứng trong điều kiện dịch COVID-19 dựa trên chiến lược phát triển Đại học Huế theo định hướng đại học nghiên cứu và Đại học Huế thành Đại học quốc gia; tập trung vào các lĩnh vực: quản trị đại học và bảo đảm chất lượng giáo dục; đào tạo; nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

 

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

- Tiếp tục xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đại học Huế; tăng cường kết nối doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành mạng lưới các nhà cố vấn, nhà đầu tư trên cơ sở phát triển theo hướng tự chủ.  

- Phát triển Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành Trung tâm Khởi nghiệp và Phát triển OCOP miền Trung hướng đến xây dựng hệ thống sản phẩm OCOP theo chương trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025.

 

7. Thực hiện phương án tự chủ tài chính, tăng cường tiềm lực tài chính, cơ sở vật chất

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai phương án tự chủ tài chính năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2026 của Đại học Huế, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc. Ban hành lại Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Huế phù hợp với quy định hiện hành.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các nguồn kinh phí; giải quyết dứt điểm nợ điều hành học phí sự nghiệp, khoa học công nghệ. Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực hiện kế hoạch, chấp hành chế độ chính sách và quyết toán tài chính trong tất cả các đơn vị.

- Cân đối nguồn vốn đối ứng kinh phí các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Bước 2 giai đoạn III). Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng. Tập trung phê duyệt quyết toán các công trình thuộc thẩm quyền của Đại học Huế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đền bù, giải phóng mặt bằng khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia 120 tỷ đồng; Dự án Nhà làm việc và thư viện Đại học Huế 128 tỷ đồng; Dự án Đại học Huế giai đoạn III 158 tỷ đồng; thực hiện các bước tiếp theo Dự án Viện Công nghệ sinh học.

- Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn IDA/WB (ODA) vốn vay ưu đãi nhằm mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất cho Đại học Huế tại Khu Đô thị Trường Bia và cơ sở vật chất của các trường đại học thành viên; đầu tư xây dựng Viện Công nghệ sinh học theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng phương án chuyển đổi công năng các cơ sở vật chất, tài sản dùng chung của Đại học Huế để tăng thêm nguồn lực đầu tư tại Khu Đô thị Trường Bia theo Thông báo kết luận số 38/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất, tài sản hiện có, điều chuyển, bố trí để sử
dụng hiệu quả và hợp lý ở cấp Đại học Huế và các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc.

 

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm công tác thanh tra và công tác giám sát của Hội đồng Đại học Huế, Hội đồng trường các trường đại học thành viên.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở các đơn vị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý điều hành. 

- Phát huy vai trò công tác pháp chế; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản quản lý điều hành, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật

 

* Các giải pháp thực hiện: 

1. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xứng tầm Đại học quốc gia

2. Tăng cường quản lý đào tạo, đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục; liên kết với các địa phương, doanh nghiệp 

3. Nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng và thi công các dự án xây dựng

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, khoa học công nghệ, quản lý điều hành; tăng cường công tác truyền thông và chuyển đổi số

5. Tiếp tục xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể Đại học Huế trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

 

Xem toàn văn Kế hoạch ở file đính kèm./. 

Liên kết
×