English | Français   rss
Liên kết
Triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham nhũng (08-09-2021 15:16)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 3815/BGDĐT-TTr ngày 6/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, Đại học Huế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Chi tiết các nội dung và thể lệ cuộc thi xin xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×