English | Français   rss
Liên kết
Tiếp tục tổ chức cho sinh viên học trực tuyến từ ngày 17/5/2021 cho đến khi có thông báo mới (14-05-2021 17:53)
Góp ý

 

Ngày 14/5/2021, Đại học Huế ban hành công văn 707/ĐHH-VP về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Các tin đã đăng
Liên kết
×