English | Français   rss
Liên kết
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các CSGDĐH thành viên (23-01-2020 20:11)
Góp ý

Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, cá nhân.

 

Toàn văn dự thảo được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm Dự thảo Thông tưDự thảo Quy chế.

 

Hạn góp ý cuối cùng là ngày 22 tháng 3 năm 2020.

 

Đại học Huế sẽ tổ chức và hướng dẫn các đơn vị góp ý Dự thảo Thông tư sớm.

 

Các đơn vị, cá nhân cũng có thể trực tiếp góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ tại đây.

 

Liên kết
×