English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1) (18-10-2019 08:35)
Góp ý

Thực hiện Quyết định số 1335/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1), Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 

1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1) theo Quyết định số 1335/QĐ-ĐHH được công bố trên Cổng thông tin Đại học Huế (xem tại đây)

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây trước ngày 11 tháng 11 năm 2019:

- Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn 

- Cập nhật tiềm lực khoa học trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn 

- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (in ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), tiềm lực khoa học của đơn vị và cá nhân (theo mẫu) và xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (nếu có): 06 bản (1 bản gốc, 5 bản photo), tại Phòng KH&CN của các đơn vị.

 

3. Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài (có số dư 2-3 người). Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn của Đại học Huế, các đơn vị tổ chức họp Hội đồng trước ngày 30 tháng 11 năm 2019.

 

4. Biên bản, danh mục và (05 bản) thuyết minh chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 nộp về Đại học Huế trước ngày 14 tháng 12 năm 2019.

 

Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế./.

 

(Trên đây là nội dung Công văn số 1461/ĐHH-KHCNQHQT ngày 18/10/2019 đã gửi đến các đơn vị)

 

-Ban KHCN&QHQT -

Liên kết
×