English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0/19-25 (14-10-2019 09:13)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 4589/BGDĐT-KHCNMT ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo và hướng dẫn đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021, Đại học Huế triển khai như sau:

 

Các đơn vị thông báo, tiếp nhận và sơ tuyển đề xuất đề tài/dự án, gửi hồ sơ đề xuất (gồm Công văn của đơn vị và Mẫu đề xuất) về Đại học Huế (qua Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế) trước 16g00 ngày 22/11/2019.

 

Các yêu cầu về mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tiêu chí ưu tiên, phân nhóm đề xuất tham khảo tại Công văn số 4589/BGDĐT-KHCNMT và Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” (đính kèm).     

 

Mẫu đề xuất theo quy định tại Phụ lục của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (có thể tải về từ website Đại học Huế, mục Khoa học Công nghệ).

 

(Trên đây là nội dung Công văn số 1416/ĐHH-KHCNQHQT ngày 14/10/2019 đã gửi các đơn vị).

 

-Ban KHCN&QHQT-

Liên kết
×