English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp quốc gia năm 2021 (04-04-2020 16:58)
Góp ý

Căn cứ Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021 (đính kèm), Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị như sau:

 

1. Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

 

Các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học tiến hành đề xuất đề tài cấp Bộ trực tuyến tại địa chỉ https://forms.gle/k2KJjJiDMJjJWWPs6 trước 17g00 ngày 10/4/2020 (để mở biểu mẫu phải đăng nhập bằng email công vụ Đại học Huế ).

 

Bổ sung: Theo yêu cầu của Bộ, Đại học Huế phải nộp các Phiếu đề xuất kèm theo. Vì vậy, quý thầy cô nên làm Phiếu đề xuất đề tài trên máy tính trước, chuyển sang dạng file PDF (có chữ ký), sau đó vào khai mẫu trực tuyến và tải lên ở cuối mẫu. Mẫu đề xuất có khác nhau đối với đề tài cấp Bộ thông thường và đề tài thuộc các Chương trình Toán học, Vật lý, 562. Các mẫu có thể tải về tại đây (Mục số 1-Đề tài KH&CN cấp Bộ).

 

Đại học Huế tổ chức xác định danh mục đề tài cấp Bộ từ 13/4 – 14/4/2020.

 

Chú ý:

- Đề xuất đề tài cấp Bộ thuộc 2 nhóm: Nhóm 1- đề tài thuộc Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất, Khoa học Biển); Nhóm 2 – đề tài cấp Bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao.

- Tùy thuộc vào số lượng đề xuất và số đề tài được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Đại học Huế có thể yêu cầu các đơn vị sơ tuyển trước khi Đại học Huế xác định danh mục.

- Các điều kiện ưu tiên khi xét chọn đề xuất tham khảo ở Phần C, Mục II, tiểu mục 2 trong Công văn 1142/BGDĐT-KHCNMT.

 

2. Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ khác thực hiện từ năm 2021

 

Các đơn vị triển khai, tiếp nhận và sơ tuyển đề xuất Chương trình KH&CN cấp Bộ, Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học theo các quan điểm, mục tiêu, tiêu chí ưu tiên tại Phần C, Mục II, Tiểu mục 2 trong Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT.

 

Hồ sơ các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của đơn vị gồm:

 

- Đối với Chương trình KH&CN cấp Bộ: Phiếu đề xuất và Danh mục đề xuất (Mẫu 1 và 2, Phụ lục kèm theo Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT).

 

- Đối với Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Phiếu đề xuất và Danh mục đề xuất (Mẫu I-1 và I-1, Phụ lục kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT).

 

- Đối với Dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học: Phiếu đề xuất theo mẫu kèm theo Công văn 1142/ BGDĐT-KHCNMT.

 

Hồ sơ đề xuất của các đơn vị gửi về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT) trước 17g00 ngày 23/4/2020 (bản mềm gửi qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn).

 

3. Nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học

 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 và Đề án phát triển Viện, Viện CNSH xây dựng Khung kế hoạch nhiệm vụ cho cả giai đoạn thực hiện Đề án và đề xuất nhiệm vụ KH&CN cụ thể cho năm 2021 (không đề xuất lặp lại các nhiệm vụ, đề tài cấp Bộ đã đề xuất theo các mục 1, 2 của Công văn này).

 

Hồ sơ Khung kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ của Viện gửi về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT) trước 17g00 ngày 23/4/2020 (bản mềm gửi qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn).

 

4. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Các đơn vị thực hiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 02/4/2017. Đối với Chương trình quốc gia về khoa học giáo dục sẽ có hướng dẫn riêng.

 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia gửi về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT) trước 17g00 ngày 22/5/2020 (bản mềm gửi qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn). 

 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung theo hướng dẫn và kế hoạch nêu trên./.

 

Liên kết
×