English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2020 (16-07-2019 14:30)
Góp ý

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2019, ngày 05/7/2019, Giám đốc Đại học Huế đã có thông báo số 883/ĐHH-KHCNQHQT gửi các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh như sau:

 

Các nhà khoa học tiến hành đăng ký theo hướng dẫn tại Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 3 năm 2018 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 815/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế (có thể tham khảo văn bản hợp nhất 2 quyết định này tại đây).

 

Đối với các nhóm nghiên cứu đã được Hội đồng xét chọn đánh giá “Đạt” nhưng chưa được công nhận theo Quyết định số 1208/QĐ-ĐHH ngày 18/9/2018 sẽ nộp Đơn đăng ký lại nhóm nghiên cứu mạnh (Mẫu 01b kèm theo) và hồ sơ bổ sung (nếu có).

 

Hồ sơ đăng ký nộp về Đại học Huế qua Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế (chuyên viên phụ trách: Nguyễn Anh Toàn); bản scan gửi qua email bkhcn@hueuni.edu.vn.

 

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là 16g00 ngày 16 tháng 8 năm 2019.

 

Ban KHCN&QHQT

Liên kết
×