English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Đại học Huế (27-12-2019 13:57)
Góp ý

Ngày 19/12/2019, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Đại học Huế đã họp phiên thứ hai năm 2019. 

Căn cứ vào nội dung cuộc họp, các ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Đại học Huế đã kết luận như sau:

Xem chi tiết: File đính kèm

Liên kết
×