English | Français   rss
Liên kết
Chỉ tiêu công bố khoa học quốc tế và sản phẩm đăng ký SHTT và CGCN theo đơn vị năm 2019 (05-04-2019 15:56)
Góp ý

 

Nhằm thúc đẩy việc công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trên các ấn phẩm khoa học quốc tế, tăng cường sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, tạo động lực phấn đấu cho các đơn vị và các nhà khoa học, đồng thời làm căn cứ cho công tác thi đua trong Đại học Huế, kể từ năm 2019, Đại học Huế sẽ dự kiến và phân bổ chỉ tiêu công bố khoa học hàng năm cho từng đơn vị vào đầu năm tài chính.

 

Đối với chỉ tiêu công bố khoa học quốc tế, dự kiến có hai phương án phân bổ gồm:

 

  • Phương án 1: Dựa trên cơ sở nguồn lực đội ngũ, số lượng nhiệm vụ KH&CN các cấp, nhóm nghiên cứu mạnh của từng đơn vị.
  • Phương án 2: Dựa trên số lượng công bố quốc tế (ISI, Scopus, ESCI) đạt được năm 2018 của từng đơn vị.

 

Đối với sản phẩm đăng ký SHTT và CGCN, chỉ tiêu phân bố được xác định theo số lượng các nhiệm vụ có sán phẩm ứng dụng hay sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa và chuyển giao trong số các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Đại học Huế các năm 2016-2018.

Chi tiết về các phương án, nguyên tắc phân bổ chỉ tiêu, cách tính toán các chỉ tiêu phân bố... xin xem file đính kèm. 

 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị cho ý kiến góp ý về phương án phân bổ các chỉ tiêu qua Ban KHCN&MT trước ngày 10/4/2019 để đưa vào chỉ tiêu thi đua về KH&CN năm 2019. Mọi thông tin phản hồi xin gửi về Ban KHCN-MT theo đường dẫn sau: 

https://docs.google.com/forms/d/1ac3yFzuoUPMFHsFZwiu86-mIKiuMVawMhWN4iv_DKTM/edit?usp=sharing

 

KHCN

 

Liên kết
×