English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 (14-01-2020 15:46)
Góp ý

Theo Công văn số 15/SKHCN-QLKH ngày 06/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2021, Đại học Huế thông báo đến các trường đại học, viện thành viên và đơn vị trực thuộc triển khai cho cán bộ giảng viên trong đơn vị làm và nộp đề xuất.

 

- Đề xuất nhiệm vụ được làm theo các mẫu phiếu kèm theo công văn 15/SKHCN-QLKH;

 

- Các đơn vị tổ chức sơ tuyển đề xuất dựa trên tình hình của đơn vị và theo các định hướng nhiệm vụ được ưu tiên trong Công văn đã nêu;

 

- Gửi công văn của đơn vị kèm theo danh mục và các phiếu đề xuất được lựa chọn (bản in và file PDF) về Đại học Huế trước 17g00 ngày 15 tháng 5 năm 2020.

 

Đính kèm là Công văn số 49/ĐHH-KHCNQHQT của Đại học Huế và Công văn số 15/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế.

 

Ban KHCN&QHQT

/PKL

Liên kết
×