English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2021 (04-06-2020 16:28)
Góp ý

Ngày 04/6/2020, Đại học Huế đã có Công văn số 806/ĐHH-KHCNQHQT hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế và cấp cơ sở năm 2021. Việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021 (DHH2021) sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 08/6/2020.

 

Sau đây là một số thông tin cần chú ý về đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2021:

 

1. Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (kể cả bằng nguồn kinh phí khác) thực hiện theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH (xem các văn bản tại đây).

 

2. Năm nay, các đề tài KH&CN cấp Đại học Huế được phân thành 3 nhóm khác nhau theo mức kinh phí và sản phẩm đạt được như sau:

 

Nhóm

Mức kinh phí/đề tài (triệu đồng/2 năm)

Loại hình đề tài

Sản phẩm khoa học

Sản phẩm đào tạo*

Sản phẩm ứng dụng

I

80

Ia (Cơ bản)

01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH Huế

01 bài báo tạp chí tính 0-1 điểm thuộc danh mục HĐGSNN

01 luận văn thạc sĩ

Khuyến khích

Ib (Ứng dụng)

01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH Huế

01 luận văn thạc sĩ

01 sản phẩm có khả năng áp dụng, chuyển giao (xác nhận của đơn vị sử dụng) hoặc đã qua đánh giá, thử nghiệm (có biên bản đánh giá của hội đồng cơ sở; xác nhận của cơ quan, địa phương)

II

100 - 120

IIa (Cơ bản)

01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH Huế

01 bài báo tạp chí thuộc danh mục WoS (ESCI) hoặc Scopus (Q3, Q4)

01 luận văn thạc sĩ

Khuyến khích

IIb (Ứng dụng)

01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH Huế

 

01 luận văn thạc sĩ

01 sản phẩm được cam kết sử dụng, chuyển giao (có hợp đồng/thỏa thuận nguyên tắc với đối tác) hoặc được kiểm định đạt tiêu chuẩn (có kết quả kiểm định của cơ quan có thẩm quyền)

III

140 - 160

IIIa (Cơ bản)

01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH Huế

01 bài báo tạp chí thuộc danh mục WoS (SCIE/SSCI/AHCI) hoặc Scopus (Q1, Q2)

01 luận văn thạc sĩ

Khuyến khích

IIIb (Ứng dụng)

01 bài báo Tạp chí Khoa học ĐH

 

01 luận văn thạc sĩ

01 sản phẩm ứng dụng đã áp dụng có hiệu quả (có biên bản đánh giá của tư vấn), hoặc đã chuyển giao thành công (có hợp đồng chuyển giao); hoặc 01 kết quả đã đăng ký SHTT được chấp nhận đơn hợp lệ.

*Ghi chú: Sản phẩm thay thế cho luận văn thạc sĩ (nếu không thể có) theo quy định tại Quyết định 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019.

 

3. Các đề xuất sẽ được đơn vị sơ tuyển dựa theo tổng kinh phí phân bố (có trong Công văn 806/ĐHH-KHCNQHQT) và tỷ lệ kinh phí cho mỗi nhóm đề tài như sau:

 

Đơn vị

Đề tài nhóm I

Đề tài nhóm III

Ghi chú

Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Nông Lâm, Viện CN Sinh học

Không quá 30% tổng kinh phí

Không dưới 30% tổng kinh phí

Kinh phí đề tài nhóm II không vượt quá phần còn lại sau khi xác định số đề tài nhóm I và III

Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Luật, Khoa Du lịch

Không quá 40% tổng kinh phí

Không dưới 25% tổng kinh phí

Trường ĐH Nghệ thuật, Khoa GD Thể chất, Khoa Kỹ thuật-Công nghệ, Cơ quan ĐH Huế, Trung tâm GD QP&AN, Phân hiệu Quảng Trị, Viện Tài nguyên và Môi trường, Viện Đào tạo Mở và CNTT

Không quá 50% tổng kinh phí

-

Kinh phí đề tài nhóm II, III không vượt quá phần còn lại sau khi xác định số đề tài nhóm I

Khoa Quốc tế, Trung tâm KN&ĐMST

-

-

Chỉ có 01 đề tài nhóm II hoặc III

 

4. Các mốc thời gian:

 

- Trang Quản lý đề tài khoa học (http://qlkh.hueuni.edu.vn/) sẽ mở từ ngày 08/6 đến hết ngày 12/7/2020 để các cá nhân và đơn vị thực hiện việc đề xuất và sơ tuyển, tổng hợp.  

 

- Các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2021 trước 16g00 ngày 24/7/2020.

 

Liên kết
×