English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (12-07-2020 10:08)
Góp ý

Ngày 29/6/2020 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-BGDĐT phê duyệt 05 chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021. Tại Công văn số 2459/BGDĐT-KHCNMT ngày 6/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ này.

 

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định có thể nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn.

 

Hồ sơ gửi về địa chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ căn cứ dấu nhận gửi của cơ quan bưu chính. Bản mềm (file điện tử các tài liệu của bộ hồ sơ gốc theo định dạng MS hoặc Open-Office) được gửi theo email: chươngtrinhkhcn@moet.gov.vnnkdung@moet.gov.vn.

 

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 17 giờ 00 ngày 22/7/2020.

 

Chi tiết mời xem tại Công văn 2459/BGDĐT-KHCNMT và Quyết định 1722/QĐ-BGDĐT đính kèm.

 

Liên kết
×