English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (09-07-2020 08:00)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn  tổ chức cá, nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 

1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 được phê duyệt theo Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem file đính kèm bên dưới).

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:

 

- Nộp hồ sơ đăng ký gồm thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học (theo các mẫu 6 và 7 có file đính kèm bên dưới) có chữ ký của ứng viên, số lượng 07 bản, tại Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế (KHCN&QHQT) Đại học Huế trước 17g00 ngày 22/7/2020.

 

- Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh trước Hội đồng tuyển chọn bằng MS powerpoint (khoảng 10-15 phút); dự kiến Hội đồng sẽ họp trong thời gian từ ngày 27/7 đến 05/8/2020.

 

3. Sau khi Hội đồng tuyển chọn họp, các cá nhân được tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021 nộp hồ sơ về Ban KHCN&QHQT Đại học Huế trước 17g00 ngày 10/8/2019. Hồ sơ đóng thành 07 quyển, mỗi quyển gồm có:

 

- Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn và Bản giải trình hoàn thiện thuyết minh của chủ nhiệm;

 

- Thuyết minh đề tài được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn, có đủ chữ ký và đóng dấu của đơn vị và của Đại học Huế;

 

- Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT, file đính kèm bên dưới);

 

- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có); 

 

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

 

- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài.

 

Bản điện tử của hồ sơ gửi về email nguyenha@hueuni.edu.vn (ghi rõ “Hồ sơ B2021”).

 

4. Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Dự toán kinh phí đề tài được lập theo hướng dẫn tại mục 4 và Phụ lục 1 của Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT.

 

Mọi thông tin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&QHQT Đại học Huế, email: nguyenha@hueuni.edu.vn, ĐT: 0234.3824030, 0988857123.

 

(Trên đây là nội dung chính của Công văn số 1024/ĐHH-KHCNQHQT ngày 09/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế đã gửi các đơn vị).

 

Các file đính kèm:

1. Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT và 3 danh mục kèm theo.

2. Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT

3. Mẫu thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

4. Mẫu tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân.

 

Liên kết
×