English | Français   rss
Liên kết
Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020 (30-06-2020 10:24)
Góp ý

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020.

 

Danh sách ứng viên và Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS được công khai trên website của HĐGSCS Đại học Huế tại đây.

Liên kết
×