English | Français   rss
Liên kết
Một số thông báo về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (cập nhật: 05/6/2020) (01-06-2020 16:27)
Góp ý

Đại học Huế xin thông báo đến các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS), các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2020 tại Đại học Huế một số thông tin cập nhật sau đây:

 

1. Kế hoạch họp các HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Theo Thông báo số 755/TB-ĐHH ngày 26/5/2020 của Giám đốc Đại học Huế): xem chi tiết tại đây.

 

2. Bổ sung, cập nhật mẫu số 1 và 2 trong Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg (Theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Hội đồng GSNN): xem chi tiết tại đây.

 

3. Hướng dẫn kê khai hồ sơ điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Theo Công văn số 85/HĐGSNN-VP ngày 02/6/2020): xem tại đây.

 

Liên kết
×