English | Français   rss
Liên kết
Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (10-04-2020 20:40)
Góp ý

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 đã điều chỉnh như sau:

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020(*)

14/02

2

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại cơ sở giáo dục

04/5

3

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của HĐ về Văn phòng HĐGSNN

20/5

4

Văn phòng HĐGSNN tập hợp danh sách các HĐGS cơ sở và thông báo trên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN

25/5

5

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

01/6 – 15/6

6

Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐGDS cơ sở(**) và ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ) lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN

30/6

7

Các HĐGS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

05/7 - 05/8

8

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định)

20/8

9

Hạn cuối cùng Văn phòng HĐGSNN bàn giao hồ sơ ứng viên cho các HĐGS ngành, liên ngành

07/9

10

Các HĐGS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

15/9 – 30/9

11

Hạn cuối cùng các HDGS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (gồm các Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định)

15/10

12

HĐGSNN họp xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

20/10 - 25/10

(*)Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14 tháng 2 năm 2020.

(**) Ứng viên là giảng viên của cơ sở giáo dục đại học không thành lập HĐGSCS cần nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở khác có ngành ứng viên đăng ký.

 

Toàn văn Công văn số 50/HĐGSNN mời xem tại đây.

Liên kết
×