English | Français   rss
Liên kết
Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 HĐGS ngành, liên ngành năm 2020 (06-07-2020 19:28)
Góp ý

Ngày 30/6/2020, HĐGSNN đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 áp dụng đối với 28 HĐGGS ngành liên ngành.

 

Mời xem:

- Quyết định 18/QĐ-HĐGSNN tại đây

- Danh sách chi tiết danh mục cho từng HĐGS ngành, liên  ngành tại đây.

Liên kết
×