English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019 (15-05-2019 14:20)
Góp ý

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019 và Công văn số 76/BTCHT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019; Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc (gọi tắt các đơn vị) thực hiện các công việc sau:

 

1. Đôn đốc các tổ chức và cá nhân lập Hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019 theo đúng Thể lệ Hội thi và Phiếu đăng ký tham gia Hội thi.

 

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết 17g00 ngày 31 tháng 7 năm 2019.

 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, Thành phố Huế.

 

2. Lập danh sách các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019 và gửi về Đại học Huế qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước 17g00 ngày 29 tháng 7 năm 2019, bản điện tử gửi qua địa chỉ email: bkhcn@hueuni.edu.vn.

 

Đính kèm Công văn này là Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 76/BTCHT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

---------------

File kèm:

- Kế hoạch số 80/KH-UBND

- Công văn số 76/BTCHT

Liên kết
×