English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (22-05-2019 21:09)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 626/ĐHH-KHCNMT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KHCN cấp Đại học Huế và cấp cơ sở năm 2020, Trang Quản lý đề tài khoa học Đại học Huế sẽ mở cho cán bộ giảng viên vào nộp đề xuất.

 

Thời gian: từ ngày 22/5 đến hết 23g59 ngày 16 tháng 6 năm 2019.

Chú ý:

1. Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (kể cả bằng nguồn kinh phí khác) được thực hiện theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH. 
  
2. Các đơn vị rà soát, bổ sung tài khoản cho cán bộ mới của đơn vị trên trang Quản lý đề tài khoa họcCơ sở dữ liệu khoa học Đại học Huế, đồng thời nhắc nhở cán bộ việc cập nhật thông tin cá nhân trên các trang này.

5. Công văn của đơn vị về đề xuất đề tài/nhiệm vụ KH&CN năm 2020 và các phụ lục gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (bản mềm gửi qua Hệ thống Thông tin quản lý đến chuyên viên của Ban phụ trách đơn vị hoặc qua email bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 16g00 ngày 28 tháng 6 năm 2019.

 

Ban KHCN&MT Đại học Huế

---------------

Các mẫu tổng hợp kèm theo Công văn 626 (file word, dùng cho các đơn vị):

Liên kết
×