English | Français   rss
Liên kết
Đảng bộ Đại học Huế triển lãm tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (25-01-2021 10:32)
Góp ý

 

Sáng ngày 25/01/2021, tại Đại học Huế, Đảng bộ Đại học Huế đã tổ chức triển lãm tranh cổ động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Sinh viên Đại học Huế tham quan triển lãm

 

Triển lãm được diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 03/02/2021 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021).

 

Triển lãm có 20 tác phẩm tranh cổ  động của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế sáng tác với chủ đề Chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Các tác phẩm thể hiện sinh động hình ảnh về lịch sử, thành tựu cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 

 

 

 

Đoàn viên sinh viên Đại học Huế hưởng ứng chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

 

Trần Đức

Liên kết
×