English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (29-01-2021 09:41)
Góp ý

 

Ngày 28/01/2021, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở và cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đại học Huế.

 

 

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Đại học Huế

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết các hoạt động tuyên giáo của Đảng ủy Đại học Huế. Năm 2020, thế giới trải qua một năm nhiều biến động, phức tạp do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng ủy Đại học Huế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, công tác tuyên giáo đã gặt hái được những kết quả tích cực: các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Đại học Huế đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; đặc biệt là tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tuyên truyền nội dung trọng tâm là phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia Huế; tuyên truyền tốt về thành công của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người học; tổ chức thành công Hội thảo “Huế - Sài Gòn - Hà Nội trong hành trình di sản và an ninh quốc gia” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và hướng đến kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn (8/10/1960 - 8/10/2020); tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, lao động trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, thiên tai, bão lụt năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế, chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội để kịp thời điều chỉnh, định hướng dự luận; kiên quyết đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

 

Năm 2021, Đảng ủy Đại học Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo: tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHH lần thứ VI; tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị với mục tiêu phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia Huế; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động của công tác tuyên giáo bằng đổi mới đa dạng các hình thức, nội dung trong các hoạt động của công tác tuyên giáo. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dự luận xã hội và kịp thời tham mưu định hướng chính trị, tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người học…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho các hoạt động tuyên giáo của Đảng ủy Đại học Huế ngày càng hoàn thiện, đi vào chiều sâu: công tác tuyên giáo gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Đại học Huế; đề xuất các ý tưởng nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các hoạt động; công tác phối hợp thực hiện công tác tuyên giáo trong toàn Đại học Huế....

 

Trần Đức

 

 

Liên kết
×