English | Français   rss
Liên kết
Quá trình phát triển đạo tin lành ở Gia Lai từ 1986 đến 2016
Góp ý

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về quá trình phát triển đạo Tin Lành ở Gia Lai từ 1986 đến 2016, góp phần tái hiện bức tranh toàn cảnh về quá trình phát triển đạo Tin Lành ở Gia Lai.

Họ và tên NCS: Trần Thị Hằng

Tên đề tài luận án:  Quá trình phát triển đạo tin lành ở Gia Lai từ 1986 đến 2016

Ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Người hướng dẫn:

PGS.TS.Ngô Văn Minh, Học viện Chính trị khu vực III

PGS.TS.Trương Công Huỳnh Kỳ, Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về quá trình phát triển đạo Tin Lành ở Gia Lai từ 1986 đến 2016, góp phần tái hiện bức tranh toàn cảnh về quá trình phát triển đạo Tin Lành ở Gia Lai.

Thứ hai, trình bày kết hợp với phân tích những biểu hiện của sự phát triển đạo Tin Lành ở Gia Lai giai đoạn 1986-2016, đưa ra những đánh giá có tính hệ thống và toàn diện về quá trình phát phát triển đạo Tin Lành ở Gia Lai. Phân tích những đặc điểm, nguyên nhân và ảnh hưởng của quá trình phát triển đạo Tin Lành ở Gia Lai.

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần cung cấp những dữ liệu mang tính lịch sử về quá trình phát triển của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, qua đó sẽ góp thêm những cứ liệu cho việc nhìn nhận và hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo nói chung, đạo Tin Lành nói riêng. Đây là nguồn tài liệu tham khảo để nghiên cứu, giảng dạy tôn giáo ở Việt Nam.

-----------------------------------------------

INFORMATION

Full name: Tran Thi Hang

Thesis topic: THE DEVELOPMENT OF THE PROTESTANTISM IN GIA LAI PROVINCE FROM 1986 TO 2016.

Major: Vietnamese History

Code: 9229013

Instructor:

Assoc. Prof. Dr. Ngo Van Minh, Regional Politics Academy III.

Assoc. Prof. Dr.Truong Cong Huynh Ky, University of Education, Hue University.

Training facility: University of Education, Hue University

Implementation time: From 2017 to 2020

 

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Firstly, the thesis is a comprehensive and systematic study of the process of Protestant development in Gia Lai from 1986 to 2016, contributing to re-presenting the overall picture of the Protestant development in Gia. Lai.

 

Secondly, the presentations are combined with analysises of the manifestations of Protestant development in Gia Lai from 1986-2016, conducting systematic and comprehensive assessments of Protestant development in Gia Lai. Also, the thesis will analyze the characteristics, causes and effects of the process of the development of the Protestantism in Gia Lai.

 

Thirdly, the results drawn from the study will contribute to providing historical data on the process of Protestant development in Gia Lai province, thereby contributing more evidence to the recognition and policy making of the Party and the State on religious issues in general and Protestantism in particular. This will be a reference source for religious researching and teaching in Vietnam.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×