English | Français   rss
Liên kết
Thể chế chính trị, kinh tế của Rome từ 27 TCN đến năm 192
Góp ý

 

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lê Vũ Trường Giang

Tên đề tài luận án: Thể chế chính trị, kinh tế của Rome từ 27 TCN đến năm 192

Ngành: Lịch sử thế giới

Mã số: 9229011

Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Văn Chương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

Trên cơ sở kế thừa những thành quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, đóng góp của luận án thể hiện ở những mặt sau đây:

 

Về mặt khoa học:

Thứ nhất, tái hiện khách quan nhất về lịch sử, nền văn minh Rome trong thời kỳ từ năm 27 TCN đến năm 192.

Thứ hai, chỉ ra và phân tích, cấu trúc hóa các thể chế xã hội Rome trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế… Từ đó, rút ra được các căn nguyên, mục đích, các nhân tố cấu thành, cách thức vận động của các thể chế.

Thứ ba, đánh giá được những tác động, ảnh hưởng của các thể chế Rome đối với tiến trình lịch sử Rome và châu Âu, thế giới.

 

Về mặt thực tiễn:

Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu các thể chế xã hội Rome thời kỳ từ năm 27 TCN đến năm 192, luận án góp phần nhận thức về kiểu nhà nước quân chủ chuyên chế chủ nô điển hình trong lịch sử thế giới.

Thứ hai, từ những kinh nghiệm lịch sử trong cách vận hành các thể chế xã hội Rome và các thành tựu đạt được từ mô hình này, luận án rút ra được một số bài học lịch sử, mô thức xây dựng các thể chế quản lý xã hội, xây dựng chiến lược phát triển quốc gia.

 

___________

CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

 

Title of dissertation: “Political and economic institutions of Rome in the period from 27 BC to 192”

Major: History of the world

Code 9229011

Name of PhD student: Le Vu Truong Giang

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Dang Van Chuong

Training Institution: Hue College of Science, Hue University

 

Contributions of dissertation:

On the basis of inheriting research achievements of previous authors, contributions of dissertation are shown in the following aspects:

In terms of science:

Firstly, we would like to represent the most objective appearance of history and civilization of Rome during the period from 27 BC to 192.

Secondly, by pointing out, analyzing and structuring Roman social institutions in fields of politics, economics and so on we would like to draw out origins, purposes, constituents, modes of their operation.

Thirdly, we aim to assess impacts and influences of Roman institutions on the historical process of Rome and Europe as well as the world.

In terms of practice:

Firstly, based on studying Roman social institutions from 27 BC to 192, the dissertation contributes to the perception of the typical kind of slave-owner monarchic state in the world history.

Secondly, from the historical experiences in how to operate Roman social institutions and the achievements obtained from this model, the dissertation draws some historical lessons such as the form of building social governing institutions and national developmental strategy.

Thua Thien Hue, August 19th, 2020

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×