English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu điều trị ung thư vú giai đoạn di căn bằng hóa trị phối hợp anthracycline và taxane
Góp ý

Ung thư vú di căn có bệnh cảnh lâm sàng phức tạp, tiên lượng xấu, điều trị hiệu quả để thuyên giảm triệu chứng, kéo dài thời gian sống thêm, duy trì và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân luôn là thử thách lớn nhất trong thực tế lâm sàng. Hiện nay, chưa có công bố nào tại Việt Nam đánh giá hiệu quả và độc tính hóa trị của phác đồ anthracycline và taxane kết hợp với đánh giá chất lượng sống bệnh nhân ung thư vú di căn. Nghiên cứu đã sữ dụng 2 thuốc hóa trị có tỷ lệ đáp ứng tốt với ung thư vú trong phác đồ phối hợp nhằm tối ưu khả năng đáp ứng và dung nạp ở mức có thể hồi phục tốt và mức độ ảnh hưởng đến các mặt của chất lượng sống. Kết quả nghiên cứu đã xác nhận tỷ lệ đáp ứng của phác đồ anthracycline và taxane là 19,4% với thời gian sống thêm 3 năm và 5 năm trung bình lần lượt là 21,41±9,85 tháng (40,3%) và 34,84±18,53 tháng (19,4%). Nghiên cứu phát hiện các yếu tố liên quan đến sống thêm 5 năm có ý nghĩa thống kê là tuổi, học vấn, thu nhập và các yếu tố lâm sàng là chỉ số ECOG, MFI, số vị trí di căn, di căn xương, de novo và có độc tính hóa trị.

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:        NGUYỄN VĂN CẦU

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu điều trị ung thư vú giai đoạn di căn bằng hóa trị phối hợp anthracycline và taxane”

Ngành:                                     Sản Phụ Khoa, mã số: 62720105

Họ tên người hướng dẫn:                    GS.TS. Cao Ngọc Thành

Tên cơ sở đào tạo:                    Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế

 

Những đóng góp mới của Luận án:

Ung thư vú di căn có bệnh cảnh lâm sàng phức tạp, tiên lượng xấu, điều trị hiệu quả để thuyên giảm triệu chứng, kéo dài thời gian sống thêm, duy trì và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân luôn là thử thách lớn nhất trong thực tế lâm sàng. Hiện nay, chưa có công bố nào tại Việt Nam đánh giá hiệu quả và độc tính hóa trị của phác đồ anthracycline và taxane kết hợp với đánh giá chất lượng sống bệnh nhân ung thư vú di căn. Nghiên cứu đã sữ dụng 2 thuốc hóa trị có tỷ lệ đáp ứng tốt với ung thư vú trong phác đồ phối hợp nhằm tối ưu khả năng đáp ứng và dung nạp ở mức có thể hồi phục tốt và mức độ ảnh hưởng đến các mặt của chất lượng sống. Kết quả nghiên cứu đã xác nhận tỷ lệ đáp ứng của phác đồ anthracycline và taxane là 19,4% với thời gian sống thêm 3 năm và 5 năm trung bình lần lượt là 21,41±9,85 tháng (40,3%) và 34,84±18,53 tháng (19,4%). Nghiên cứu phát hiện các yếu tố liên quan đến sống thêm 5 năm có ý nghĩa thống kê là tuổi, học vấn, thu nhập và các yếu tố lâm sàng là chỉ số ECOG, MFI, số vị trí di căn, di căn xương, de novo và có độc tính hóa trị.

Về mặt dung nạp hóa trị, nghiên cứu đã phát hiện các yếu tố làm tăng nguy cơ độc tính hóa trị độ 3-4 có ý nghĩa thống kê. Về chất lượng sống, nghiên cứu đã tìm thấy các lĩnh vực chất lượng sống được cải thiện trong và sau hóa trị cũng như đã phát hiện các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng sống sau 8 chu kỳ hóa. Việc nhận xác định được các thông số lâm sàng và chất lượng sống này giúp khẳng định giá trị của phác đồ anthracycline và taxane trong ung thư vú di căn, chọn lọc bệnh nhân điều trị để đảm bảo giá trị của chứng cứ từ nghiên cứu giúp tìm ra những bệnh nhân ung thư vú di căn nhận hóa trị này có thời gian sống lâu hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn

Nghiên cứu góp phần thay đổi nhận thức và thái độ tích cực khi tiếp cận bệnh nhân ung thư vú di căn, xóa bỏ quan điểm ung thư vú di căn là bệnh nan y giai đoạn cuối nên chir điều trị thăm dò, vớt vát và điều trị triệu chứng. Từ kết quả nghiên cứu cũng đã khẳng định với đồng nghiệp, bệnh nhân và gia đình họ rằng, ngay cả ở giai đoạn cuối, điều trị ung thư vú vẫn có cơ hội khỏi bệnh và sống thêm lâu dài. Nghiên cứu có giá trị đóng góp thêm cho quan điểm điều trị ung thư vú di căn bao gồm hóa trị anthracycline và taxane kết hợp đánh giá chất lượng sống để hoàn thiện phác đồ điều trị ung thư vú tại Việt Nam.

_________________

Doctoral candidate: NGUYEN VAN CAU

Thesis title: “Study on clinical benefits of anthracycline and taxane regimen for metastatic breast cancer”

Code: 9720105

Scientific supervisor: Prof. Dr. Cao Ngoc Thanh

Institution: Hue University of Medicine and Pharmacy

 

New contribution:

Metastatic breast cancer with complex clinical situations, poor prognosis, treatment to relieve symptoms, prolong life, maintain and improve quality of life for patients is always a big challenge. Metastatic breast cancer is also a major humanistic and economic burden on patients, their families and society, along with the challenges of accessing quality care based on valuable scientific evidence.

Currently, in Vietnam, there are not any published study with anthracycline and taxane on metastatic breast cancer with the dual objective of evaluating clinical benefits and quality of life (QoL) to determine response rate, survival time, tolerability and safety and QoL aspects of the patient.

The study used two chemotherapy drugs that demonstrated having a good response to breast cance in single agent. The study with two these drugs combination to optimize response rate, also consider toxicity tolerability and the aspects of quality of life. The study results confirmed the response rate of anthracycline - taxane regimens was 19.4% with 3 year and 5 year survival time, respectively, 21.41 ± 9.85 months (40.3%) and 34.84 ± 18.53 months (19.4%). The study found that the factors related to 5 year survival time with statistical significance are age, education, income and clinical factors: ECOG, MFI, number of metastases, bone metastases, de novo patients and has chemotherapy toxicity.

In terms of chemotherapy tolerance, the study found that risk factors for chemotherapy toxicity at age 3-4, ECOG = 2, did not respond to chemotherapy and regimens with docetaxel.

Regarding the patient's QoL, the study found areas of improved QoL during and after chemotherapy as well as identified factors that positively impact QoL after 8 cycles of chemotherapy were age, education, income as well as clinical factors such as ECOG index, MFI, number and location of metastases, the patient received chemotherapy and well tolerated chemotherapy.

The identification of the clinical and QoL parameters help confirm the benefits of the regimen in management of metastatic breast cancer, selecting patients for this regimen to guarantee the value of evidence from the study help find the patients who benefit for longer survival with better QoL.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×