English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm tại Văn phòng Đại học Huế (15-04-2022 16:59)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm tại Văn phòng Đại học Huế như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Liên kết
×