English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài và chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 (08-02-2021 14:11)
Góp ý

Thực hiện các Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT và 583/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất đề tài và chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2022 (kèm theo), Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai đề xuất như sau:

 

1. Tổ chức thực hiện:

  • Cá nhân làm đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ (theo mẫu tải về tại đây) và đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ (theo mẫu tải về tại đây) nộp về Phòng/Tổ phụ trách KH&CN các đơn vị (thời hạn theo lịch của đơn vị).
  • Đơn vị tổ chức sơ tuyển, chọn đề xuất của đơn vị (số lượng đề tài tối đa theo Công văn 177/ĐHH-KHCNQHQT). Hồ sơ đề xuất nộp về Đại học Huế (chỉ nộp file qua email) gồm danh mục tổng hợp theo mẫu tại đây và các file đề xuất trước 11g00 ngày 22/02/2021.
  • Đại học Huế họp Hội đồng xác định danh mục, xét chọn chính thức danh mục của Đại học Huế để gửi về Bộ chậm nhất ngày 26/02/2021.

2. Một số lưu ý:

  • Đối với đề tài cấp Bộ: đề xuất thuộc 1 trong 4 nhóm theo hướng dẫn tại mục 5.3 trong Công văn 562/BGDĐT-KHCNMT, người đề xuất cần ghi rõ nhóm đề tài với đơn vị khi nộp đề xuất; sản phẩm và kinh phí đề xuất tham khảo hướng dẫn tại mục 5.4 trong Công văn 562/BGDĐT-KHCNMT.
  • Đối với chương trình cấp Bộ: đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại mục 4, phần II trong Công văn 583/BGDĐT-KHCNMT. Riêng Viện CNSH đề xuất theo mục 2, phần II trong Công văn 583/BGDĐT-KHCNMT).
  • Các đơn vị có từ 2 đề xuất trở lên, danh mục đề xuất của đơn vị phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
  • Người đề xuất phải có email công vụ Đại học Huế (***@hueuni.edu.vn), có hồ sơ trên CSDLKH Đại học Huế, có hồ sơ khoa học trên Google Scholar/ResearchGate (ĐH Huế sẽ kiểm tra, nếu không đủ điều kiện sẽ không đưa đề xuất vào danh mục).
  • Các cá nhân thuộc khối Cơ quan ĐH Huế (Văn phòng, Văn phòng Đảng-Đoàn thể, các Ban chức năng, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc và trực thuộc) nộp trực tiếp đề xuất về Ban KHCN&QHQT (ThS. Nguyễn Thị Hà) trước ngày 19/02/2021.

Do thời hạn của Bộ khá gấp và triển khai vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đề nghị các đơn vị có kế hoạch sơ tuyển để nộp hồ sơ về ĐH Huế đúng hạn nêu trên.

 

- Ban KHCN&QHQT Đại học Huế -

 

File đính kèm:

1. Công văn 562/BGDĐT-KHCNMT.

2. Công văn 583/BGDĐT-KHCNMT.

Liên kết
×