English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiên từ năm 2021 (19-10-2020 10:39)
Góp ý

Thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-ĐHH ngày 16/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021, Đại học Huế thông báo kế hoạch và hướng dẫn tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 

1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021 phê duyệt kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-ĐHH tại đây.

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây trước ngày 13/11/2020:

 

- Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ http://qlkh.hueuni.edu.vn

 

- Cập nhật hồ sơ khoa học cá nhân trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn

 

- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (in ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), tiềm lực khoa học của đơn vị và cá nhân (theo mẫu) và xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (nếu có): 05 bản, nộp tại Phòng/Tổ KH&CN của các đơn vị.

 

3. Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài (có số dư 2-3 người). Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn của Đại học Huế, các đơn vị tổ chức họp Hội đồng trước ngày 04/12/2020.

 

4. Biên bản họp Hội đồng, danh mục và thuyết minh chính thức đề tài sau tuyển chọn (05 bản) nộp về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT) trước 17g00 ngày 15/12/2020.

 

Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế (xem tại đây).

 

*Trên đây là nội dung chính của Công văn 1649/ĐHH-KHCNQHQT ngày 21/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế (file đính kèm).

Liên kết
×