English | Français   rss
Liên kết
Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (26-05-2021 18:34)
Góp ý

Ngày 20/5/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 32/HĐGSNN thông báo bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, áp dụng cho công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021.

 

Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; các Hội đồng Giáo sư cơ sở và Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành; các CSGDĐH xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021 sử dụng các biểu mẫu mới này.

 

Xem chi tiết Công văn  của HĐGSNN và các biểu mẫu đính kèm tại đây 

 

Tải về toàn bộ biểu mẫu (được nén thành 1 file) tại đây

 

Tải về 4 biểu mẫu dành cho ứng viên (được nén thành 1 file) tại đây.

 

Các tin mới hơn
Liên kết
×