English | Français   rss
Liên kết
Công văn khẩn của Giám đốc Đại học Huế về thực hiện các biện pháp kiếm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19 (29-07-2020 19:24)
Góp ý

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 27/7/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 6667/UBND-GD ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Công văn khẩn số 1142/ĐHH-VP ngày 29/7/2020 gửi các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc.

 

Xem toàn văn nội dung Công văn 1142/ĐHH-VP ở đây.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×