English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (29-08-2020 22:22)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 3299/BGDĐT-KHCNMT ngày 27/8/2020 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình KH&CN thực hiện từ năm 2021, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau:

 

1. Chương trình KH&CN cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ sinh học để khai thác và phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên” thực hiện từ năm 2021 do Đại học Huế là tổ chức chủ trì được phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; danh mục các đề tài, nhiệm vụ thuộc Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 2487/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm). 

 

2. Việc tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Cá nhân đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển chủ nhiệm gồm Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ và Tiềm lực khoa học của tố chức, cá nhân (Mẫu 6Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT), số lượng 07 bản in và 1 file PDF về Ban KHCN&QHQT trước 17g00 ngày 03/9/2020; đồng thời chuẩn bị báo cáo thuyết minh bằng MS Powerpoint (khoảng 15 phút) trước Hội đồng tuyển chọn (dự kiến họp trong thời gian từ 07/9 - 08/9/2020).

 

4.Cá nhân được chọn làm chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng tuyển chọn, nộp hồ sơ về Ban KHCN&QHQT trước 16g00 ngày 9/9/2020. Hồ sơ gồm 09 bộ (01 bản gốc và 08 bản sao), mỗi bộ gồm có:

 

- Thuyết minh đề tài kèm dự toán kinh phí chi tiết (được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn kèm theo bản giải trình của chủ nhiệm về việc tiếp thu ý kiến Hội đồng), có đủ chữ ký và đóng dấu của đơn vị và của Đại học Huế;

 

- Minh chứng huy động kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước (Bản cam kết của tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí); 

 

Mọi thông tin xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&QHQT, ĐT: 0234.3824030, 0988857123, email nguyenha@hueuni.edu.vn

 

Các file đính kèm:

 

Liên kết
×