English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021 (13-08-2020 16:25)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 (file đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau:

 

1. Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 được phê duyệt theo Quyết định số 2262/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem file đính kèm).

 

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

3. Hồ sơ bao gồm 10 bộ thuyết minh gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế; đồng thời gửi bản mềm (file điện tử theo định dạng PDF các tài liệu của hồ sơ thuyết minh) qua địa chỉ email: nguyenha@hueuni.edu.vn trước 17g00 ngày 16/9/2020.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế, điện thoại: 0234.3824030, 0988857123.

 

*Trên đây là nội dung Công văn 1251/ĐHH-KHCNQHQT ngày 11/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế đã gửi các đơn vị.

 

- BAN KHCN&QHQT -

 

Các file đính kèm:

Liên kết
×