English | Français   rss
Liên kết
Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ (06-08-2020 15:28)
Góp ý

 

Ngày 31/7/2020 , Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54 –NQ/TƯ ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Theo đó, để xây dựng Trung tâm khoa học – công nghệ, theo mục 5.4.1 của Nghị quyết 83/NQCP, kế hoạch ưu tiên hỗ trợ xây dựng Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế trở thành Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia miền Trung gắn với Trung tâm giáo dục – đào tạo và y tế chuyên sâu với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đến năm 2025 đạt trình độ tương đương khu vực ASEAN. Thời gian thực hiện từ năm 2020 – 2025.

 

Toàn văn Quyết định xin xem file đính kèm.

 

 

Liên kết
×